Menu

Søgeresultater: 376

24. mar. 1842

Et Aar af mit Liv – fra den 24 Marz 1842 til den 3 April 1843 Hvert Tankelyn, som farer Igjennem Sjæl og Sind, Sit Billed dybt bevarer, Hvor intet Blik naaer ind. Men o! den Billedskare Til Lyset ...

25. mar. 1842

Langfredag d 25 Martz. Ak, selv Du bærer paa en lønlig Smerte, – Om Himlens Klarhed over Barmen daler, Om Haab og Kjærlighed din Kummer svaler, Den voxer dog fra Bunden af Dit Hjerte! Welhaven...

1. apr. 1842

1 April. Igaar Aftes var jeg ude paa Vesterbros nye Theater, hvor Studenterne spillede Vessels ”Kjærlighed uden Strømper“. De havde sendt mig en Billet og to, som jeg kunde give til Damer, men altf...

3. apr. 1842

Søndag den 3 April. Idag besøgte jeg hende, hvor hun boer hos sin Tante, Fru Ferral. Et helt Aar er det snart siden, jeg saae hende; er det Kjærlighed, den Følelse, hvormed jeg altid tænker paa hen...

4. apr. 1842

den 4de April. Igaar Aftes var jeg ude hos Bauditzes. Ved Theebordet snoede Peter Bauditz af Messingtraad en Ring, som dem de italienske Landfolk sees at bære; han gav mig den, og jeg stak den stra...

5. apr. 1842

Den 5 April 1842. Igaar var det Skovgaards Fødselsdag. Han blev 25 Aar, jeg er kun 23½. Uagtet det fortrolige Forhold imellem os har vi dog aldrig berørt vore Hjertesager i vore Samtaler. Jeg aner ...

6. apr. 1842

6 April. Smaae Graaspurve sidde i Træet udenfor mit Vindue. Lille Fugl! Du har Din lille lune Rede, hvor Din Mage ligger paa de smaae Æg – Snart kommer Foraaret, da pippe Ungerne ud og Du skal glad...

11. apr. 1842

Mandag 11 April. I Lørdags Aftes gik jeg gjennem Charlottenlund til Jægersborg. Mange Slags srnaae Blomster ere alt udsprungne trods den kolde Luft. Fuglene sang; jeg standsede tit og lyttede til d...

12. apr. 1842

12 April. Hun er syg; har maattet holde sig inde. Tør jeg ikke besøge hende. O, gid hun var reist; jeg tænker kun paa hende og bliver ganske uskikket til mit Arbeide. Gurlitt sagde forleden her hos...

14. apr. 1842

14 April. Igaar tog jeg Mod til mig og gik atter op til Fru Ferral; men hun, for hvis Skyld jeg kom var der ikke hjemme; jeg vil nu tage for Alvor fat paa mit Arbeide, saa vil jeg nok glemme dette ...

15. apr. 1842

15 April. Naar jeg seer paa Constantin Hansens deilige smaae [overstreget: Arbeider] Landskaber paa Udstillingen, da føler jeg, hvad jeg trænger til; gid jeg kunde faae noget af hans Fordringsfrihe...

18. apr. 1842

18 April. Idag har jeg begyndt det Maleri, jeg skal male for Skovgaards Onkel, forestillende Gaasetaarnet ved Vordingborg, efter en Tegning af Skovgaard; jeg glæder mig til dette Arbeide, der kan b...

19. apr. 1842

19 April. Jeg kommer netop nu tilbage fra Udstillingen, hvor jeg var med Fru Ferral og Louise Neergaard. Min Følelse for denne yndige Pige kan dog ikke være nogen øieblikkelig Ruus; jeg har aldrig ...

20. apr. 1842

20 April. Jeg kommer netop nu [overstreget: til] hjem fra Skovgaard, hos hvem jeg maler Gaasetaarnet. Idag har jeg malet Luften; den blev dog langtfra som jeg vilde havt den, saaledes som jeg i Tan...

21. apr. 1842

21 April store Bededags Aften. Jeg maa dog ogsaa mindes denne Dag, da jeg malede Gaasetaarnet; jeg har sjældent følt en saadan Glæde over noget af mit Arbeid, som over dette; det er mig som jeg hav...

28. apr. 1842

28 April. Igaar spiiste jeg hos Fru Ferral; jeg var bedt derhen med Tante Thea og Kadet Neergaard. Om Eftermiddagen spadserede vi ud til Kalkbrænderiet, ogsaa Aftenen tilbragte jeg der. Usigelig kj...

30. apr. 1842

30 April Endnu er hun her i Byen; jeg seer hende ikke, jeg har ikke Mod dertil. Jeg bør glemme hende, jeg vil glemme hende. Troen flytter Bjerge siger Biblen – Villien ogsaa! –

3. maj. 1842

3 May. Igaar Aftes var jeg atter bedt til Fru Ferral, det var den sidste Dag Louise Neergaard var her i Byen; heller ikke den Gang lykkedes det mig at tale med hende om Andet end ligegyldige Ting, ...

7. maj. 1842

Den 7 May. I Onsdags gik Skovgaard og jeg ad Strandveien til Vedbek, hvor jeg tegnede nogle Studier til mit store Maleri. Derfra gik vi over Holte til Rude Skov, til Skovgaards Onkel, Skovfoged Han...

9. maj. 1842

9 May Gruelige ere de Efterretninger, vi i disse Dage modtage om den store Ildebrand i Hamburg. – Idag reiser Thorald Læssøe til Tydskland. – Imorgen kommer maaskee min elskelige Moder hertil Byen ...